Általános Szerződési Feltételek

1. Általános rendelkezések

1.1. Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) azt a szerződéses tartalmat foglalják össze, amely alapján a Róka Porta Vendégházat (8225 Szentkirályszabadja, Jókai u. 6., NTAK regisztrációs szám: MA21000517, a továbbiakban: Vendégház) működtető Mohai Melinda (székhely: 8247 Hidegkút, Fő utca 45., a továbbiakban: Szolgáltató) elszállásolási szerződést köt Vendégeivel.

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vendég között létrejövő jogviszony és kapcsolódó szolgáltatás általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül irányadóak. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg Szolgáltató a szolgáltatást biztosítja. Jelen ÁSZF 2021. március 1-jétől határozatlan ideig hatályos.

1.2. Egyedi feltételek nem képezik részét a jelen ÁSZF-nek, de nem zárják ki külön, speciális megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más-más, az adott üzletnek megfelelő feltételekkel.

2. Szerződő felek

2.1. Vendégnek az a természetes vagy jogi személy minősül, aki, illetve amely igénybe veszi a Szolgáltató által a Vendégházban elszállásolással kapcsolatban nyújtott szolgáltatásokat. A Szolgáltató és a Vendég együttesen, amennyiben a feltételek teljesülnek, szerződéses felekké válnak (továbbiakban: Felek).

2.2. Amennyiben a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötése során a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) jár el, úgy szintén a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a Közvetítő jogszerűen képviseli-e a Vendéget. Ha a Közvetítőnek a képviseletre nincs felhatalmazása, maga felel a szerződésből eredő, a Vendéget terhelő kötelezettségek teljesítéséért.

3. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltétele

3.1 Igénybejelentés. A Vendég megkeresésében tájékoztatja (e-mailben vagy a www.rokaporta.hu webhelyen) Szolgáltatót arról, hogy mikor, hány főre, milyen időtartammal és milyen szolgáltatást kíván igénybe venni.

3.2 Árajánlat. Szolgáltató az igénybejelentés alapján, a szálláshely szabad kapacitásaira is tekintettel árajánlatot küld a Vendég részére 48 órán belül. Az ajánlati kötöttség kizárólag az árra vonatkozik, a szabad kapacitás fenntartására nem (az árajánlat nem jelent kizárólagosságot), és eltérő nyilatkozat hiányában az ajánlat megküldésétől (feladásától) számított negyvennyolc (48) óra az ajánlati kötöttség időtartama.

3.1 Megrendelés véglegesítése. A megrendelés azzal válik véglegessé, ha a vendég 50% előleget fizetett a Szolgáltatónak, és a Vendég által tett megrendelést írásban (e-mailben) visszaigazolja, és a szabad kapacitást befoglalja Vendég részére. A megrendelés létrejötte felek között a jelen ÁSZF szerinti egyedi szerződésnek minősül. Az egyedi szerződés a szolgáltatás-nyújtással kapcsolatos kötelezettségek kölcsönös teljesítésének idejére létrejött határozott idejű szerződés.

A megrendelés meghosszabbítására a jelen cím rendelkezései megfelelően irányadók. Amennyiben Vendég a check out időpontjáig a szálláshelyről nem távozik, úgy azt felek kölcsönösen akként értelmezik, hogy Vendég a megrendelést egy további nappal meghosszabbította az ajánlati áron. Ugyanakkor amennyiben a szálláshely további napra nem érhető el (nincs szabad kapacitás), úgy Szolgáltató jogosult a Vendéget elutaztatni.

Ha a Szolgáltató visszaigazolása az ajánlatkérésben megjelölt feltételektől eltér, vagy az ajánlatkérés nem terjed ki minden a szerződés létrejöttéhez szükséges kérdésre, úgy a szerződés a felek között akkor jön létre, ha valamennyi lényeges, vagy bármelyik fél által lényegesnek tekintett kérdésben a felek írásban vagy e-mailben megegyeznek. A szerződés hatályossá azonban csak akkor válik, ha a Vendég előleget fizetett a Szolgáltatónak. 

3.2. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem hoz létre szerződést.

3.3. A szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

3.4. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen felhagy a szolgáltatás igénybe vételével az nem mentesíti a Vendéget a Szerződés szerinti ellenszolgáltatás alól. Ugyanakkor a Szolgáltató jogosult az igénybe nem vett szolgáltatást harmadik fél számra nyújtani.

3.5. A szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

3.6. A szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendég a személyazonosságát a törvényes előírásoknak megfelelően, a szolgáltatás igénybe vétele előtt igazolja. A Vendégházban bejelentés nélkül senki sem lakhat.

3.7. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez írásbeli megállapodás szükséges.

4. A szolgáltatás igénybe vételének kezdete és vége (bejelentkezés és kijelentkezés)

4.1. A Vendégnek joga van a szolgáltatást a Szerződésben megjelölt kezdő nap 15.00 órától igénybe venni (Bejelentkezés).

4.5. A Vendég a szolgáltatást a záró nap 10.00 órájáig veheti igénybe, addig a Vendégházat el kell hagynia (Kijelentkezés).

4.6. A Vendégház foglaltságának függvényében, térítés ellenében biztosíthatja a fenti időpontok előtti, illetve utáni szolgáltatásokat.

5. A szolgáltatás igénybe vételének meghosszabbítása

5.1. A szolgáltatás igénybe vételének meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges.

5.2. Amennyiben a Vendég a szolgáltatás igénybe vételét a záró napon 11.30 óráig nem fejezi be, a vendégházat nem hagyja el, és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy a Szolgáltató jogosult a szolgáltatásai ellenértékét minden további napra is kiszámlázni.

6. Árak

6.1. A szolgáltatás mindenkori ellenértéke (listaár) a Vendégház weboldalán elérhető.

6.2. A Szolgáltató a meghirdetett listaárait előzetes bejelentés nélkül (például: csomagárak vagy egyéb kedvezmények okán) megváltoztathatja. A már létrejött szerződésre a változás azonban nem hat ki, kivéve, ha a szolgáltatás listaárának változása jogszabályváltozás miatt következik be.

6.3. A listaárak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A közzétett árak tartalmazzák a törvényben meghatározott ÁFA-t, és az idegenforgalmi adót. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Vendégre.

7. Ajánlatok, kedvezmények

7.1. Az aktuális ajánlatok, kedvezmények a vendégház weboldalán kerülnek meghirdetésre. A meghirdetett kedvezmények mindig egyéni szerződéskötésre vonatkoznak.

7.2. A meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel.

7.3. A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos foglalás vagy rendezvények esetén, egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.

9. Lemondási feltételek

9.1. A Vendég az alábbi feltételekkel, illetve kötbér fizetése mellett a szolgáltatástól elállhat, vagy felmondhatja a szolgáltatási szerződést (a továbbiakban: lemondás):

– a Bejelentkezés időpontját megelőző 14 napon belüli lemondás esetén a kötbér a teljes szolgáltatás ellenértékének 50%-a.

– a Bejelentkezés időpontját megelőző 14 napon túli lemondás esetén kötbér nem terheli a Vendéget.

10.Fizetés módja, garancia

10.1. A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető a helyszínen készpénzzel forintban, illetve banki átutalással vagy SZÉP kártyával.

10.2. Átutalás esetén a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles a Szolgáltató által megjelölt bankszámlájára átutalni oly módon, hogy az adott összeg az Szolgáltatás kezdőnapja előtt a bankszámláján jóváírásra kerüljön.

11. A szerződés teljesítésének elutasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

11.1. A Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

– a Vendég nem rendeltetésszerűen veszi igénybe a szolgáltatást;

– a Vendég a Vendégház biztonságával, házirendjével össze nem egyeztethető magatartást tanúsít, a vendégház alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít, illetve nem a dohányzásra kijelölt helyen dohányzik, vagy más módon a házirendet megsérti.

– a Vendég fertőző betegségben szenved.

11.2. A Szolgáltató fentiek szerinti felmondása esetén is azonban a teljes megrendelt szolgáltatás díjára tarthat igényt.

13. A Vendég jogai

13.1. A szerződés létrejöttével és hatályba lépésével a Vendég jogosultságot szerez a szolgáltatás igénybe vételére.

13.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a Vendégházban való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.

13.3. A Vendég a Szolgáltatóval szembeni igényérvényesítés jogával a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettségének megszűnésétől, ha pedig a szolgáltatási kötelezettség nem következik be, úgy a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül élhet, ezt követően az igényérvényesítés joga megszűnik.

14. A Vendég kötelességei

14.1. A Vendég köteles a szolgáltatás díját szerződésszerűen megfizetni.

14.2. A Vendég köteles a Vendégház házirendjét megtartani.

14.3. A Vendégek által a Vendégházba behozott olyan elektromos készülékek üzembe helyezéséhez, amelyek nem tartoznak a megszokott utazási eszközök közé, a Szolgáltató hozzájárulása szükséges.

14.4. A szemetet a Vendégház területén kizárólag az elhelyezett szemétgyűjtő edényekbe lehet elhelyezni. A Vendégházból bútorokat kivinni, azokat a Vendégházon belül áthelyezni tilos.

14.5. A Vendégházban lévő eszközöket, berendezéseket a Vendég kizárólag saját felelősségére használhatja.

14.6. A Vendégházban történő dohányzás esetén a Szolgáltató jogosult 25.000 HUF extra takarítási díjat felszámítani a Vendéggel szemben.

14.7. Tűz esetén a Vendég köteles a Szolgáltató bármely alkalmazottját haladéktalanul értesíteni.

14.8. A Vendég a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért teljes kártérítési felelősséggel tartozik. A Vendég egyetemlegesen felel avval a károkozóval a kár megtérítéséért, aki a Vendég jogán, vagy érdekében tartózkodik a Vendégházban.

14.9. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 16 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Vendégházban.

14.10. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a Szolgáltatónak, és minden szükséges adatot a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

14.11. A szolgáltatás igénybe vételének befejezésekor a Vendég köteles a Vendégház kulcsát a Szolgáltatónak átadni vagy a kulcsot széfben elhelyezni, előzetes megbeszéltek alapján.

15. Állatok

15.1. A vendégházba kisállat behozható. A Vendégház területén szabadon élő és kóbor állatokkal való kapcsolatteremtés kizárólag a Vendég saját felelősségi körében történhet, és esetleges marások, harapásokért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

16. A Szolgáltató jogai

16.1.Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a Vendégházba magával vitt.

16.2. A Vendégház területén a Szolgáltató jogosult a ki- és belépő Vendégek ellenőrzésére, személyazonosságuk megállapítására, indokolt esetben a járművek kilépéskori átvizsgálására.

16.3. Amennyiben a Vendég bármely fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Szolgáltatót követelései biztosítására a magyar Polgári Törvénykönyv szerint zálogjog illeti meg a Vendég azon személyes tulajdonú tárgyain, amelyeket a Vendégházba magával vitt. Erre a zálogjogra a bérbeadó zálogjogának szabályait kell megfelelően alkalmazni. A Szolgáltató mindaddig, amíg a zálogjoga fennáll, megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak elszállítását. Amennyiben a zálogként igénybe vett tárgy a Vendég tulajdonában álló gépjármű, annak zálogtárgyként való visszatartása kizárólag a zálogtárgyra vonatkozik, semmiképpen sem a Vendég vagy a vele együtt utazók személyes mozgási szabadságának korlátozására. A személyek minden egyéb korlátozás nélkül elhagyhatják a Vendégházat.

17. A Szolgáltató kötelezettségei

17.1.A Szolgáltató kötelezettsége a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatások az érvényes előírások, szolgáltatás standardok szerinti teljesítése.

17.2. A Szolgáltató kötelessége a Vendég határidőben előterjesztett írásos panaszának kivizsgálása és a probléma kezeléséhez szükséges lépések megtétele, azok írásban történő rögzítése.

18. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

18.1. A Vendég felelős ingóságai, értéktárgyai felügyeletért. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Vendég dolgainak elvesztéséért, megsérüléséért vagy megsemmisüléséért.

18.2. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató és Vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.

18.3. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a Vendégház területén, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges Vendéget ért kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

18.4. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Nem felel továbbá a Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

18.6. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a Szolgáltatónak, és minden szükséges adatot a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

19. Titoktartás

19.1. A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szabályainak megfelelően eljárni.

20. Vis major

20.1. Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, pandémia, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a Szolgáltató nem bír ellenőrzéssel (vis major), a Szolgáltatót felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll.

21. A teljesítés helye és a felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

21.1. A teljesítés helye az a hely, ahol a Vendégház található.

21.2. Valamennyi a szerződésből eredő vitával kapcsolatban, a Szolgáltató vonatkozásában, érdemben és helyileg illetékes bíróság jogosult eljárni.

21.3. A Szolgáltató és a Vendég közötti jogviszonyban Magyarország joghatósága és a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

22. A honlapunk látogatóinak adatai

22.1. A Szolgáltató az általa üzemeltetett weboldal látogatásakor a felhasználó IP címét, foglalás esetén a megadott személyes adatokat rögzíti. A weblap látogatása során szabadon és név nélkül biztosított a keresés. A Szolgáltató a név nélküli internetes látogatást kizárólag statisztikai célokra használja fel, internetes megjelenése optimalizálására, a rendszer biztonságának növelésére, a rögzített adatok nem tartalmaznak semminemű személyes adatot.

22.2. A Szolgáltató a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel.

22.3. A Szolgáltató nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

23. Adatvédelmi nyilatkozat

23.1. A Szolgáltató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.

23.2. A Szolgáltató tevékenysége során a felhasználók adatait a Szolgáltató az Adatvédelmi törvény értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási célra használja fel.

23.3. A szolgáltatás megrendelésével a Vendég elismeri, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal.

Vendégek személyazonosítása

23.4. A 2016. évi CLVI. törvény 2021.09.01-től életbe lépő módosítása értelmében a szállásadó köteles minden vendég személyazonosításra alkalmas okmányát kártyaolvasó alkalmazással érkezéskor regisztrálni a VIZA rendszerbe. Ennek megfelelően a szállás elfoglalásának előfeltétele, hogy minden vendégnél (0 éves kortól gyerekeknél is!) legyen érvényes személyazonosításra alkalmas okmány (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél). Amely vendégnél nincs személyazonosításra alkalmas okmány, attól meg kell tagadnunk a szállásadást. Amennyiben emiatt nem kerül a szállás elfoglalásra (senki nem marad), azt lemondásnak tekintjük, és ez esetben a teljes szállásdíj 50%-át visszatérítjük a foglalónak (a teljes szolgáltatás díjához viszonyítva 50%-os kötbért számítunk fel).”

Lehetőség szerint kérjük a személyazonosságot igazoló okmány fényképét a info@rokaporta.hu e-mail címre előre megküldeni. Valamennyi Vendég adatát rögzítenünk kell, ezért kérjük az összes megszálló vendég adatát a Szolgáltató részére elküldeni. Az Önkormányzat, valamint az NTAK felé az alábbi adatokat kell továbbítanunk, így ezek elküldését kérjük (igazolvány fényképek is tökéletesen megfelelnek):

a. Név

b. Nem

c. Születési

d. Születési hely

e. Állampolgárság

f. Személyazonosításra alkalmas okmány típusa és száma

g. Lakcím: irányítószám, ország, város, pontos cím

h. Telefonszám

i. Email cím

j. Érkezés dátuma

k. Távozás dátuma

l. Éjszakák száma

24. Vegyes rendelkezések

24.1. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalú nyilatkozattal módosítani. A módosítás azonban a már létrejött szerződésekre nem hat ki.

24.2. A Vendég elismeri, hogy az ÁSZF minden rendelkezését megismerte, azokat elfogadta, az általa feltett kérdésekre a Szolgáltató válaszolt.